اینجا هستید :
خانه معماری غرب مبانی ومفاهیم در معماری معاصر غرب

مبانی ومفاهیم در معماری معاصر غرب

مبانی ومفاهیم در معماری معاصر غرب

معماری معاصرغرب ،اعضای خانواده مدرن (مدرن اولیه ۱۸۸۵-۱۹۱۴) 

 1. مکتب شیکاگو  ⇐معماری ارگانیک.
 2. مکتب شیکاگو.
 3. فوتوریسم

(مدرن متعالی ۱۹۱۸-۱۹۳۹)

 1. معماری اورگانیک.
 2. لوکوربوزیه.
 3. باهاس.
 4. کانستراتیویسم.

(مدرن متعالی ۱۹۱۸-۱۹۳۹)

 1. معماری اورگانیک.
 2. تندیس گرایی.
 3. بروتالیسم.
 4. سبک بین الملل.
 5. مینیمالیسم.

تبار شناسی فرزندان خلف معماری مدرن

 1. پدر جد معماری کلاسیک.
 2. پدر بزرگ ⇐ معماری التقاطی.
 3. پدر ⇐ معماری مدرن.
 4. فرزند ⇐ معماری پست مدرن،معماری های – تک.
 5. نوه  ⇐ معماری نئومدرن ،معماری اکو- تک.
 6. نتیجه  ⇐ معماری ارگانی- تک.

تبار شناسی فرزندان نا خلف معماری معماری مدرن

 1. پدر جد  معماری کلاسیک.
 2. پدر بزرگ ⇐ معماری التقاطی.
 3. پدر ⇐ معماری مدرن.
 4. فرزند ⇐ معماری پست مدرن،معماری دیکانستراکشن.
 5. نوه  ⇐ معماری نئوکلاسیک،معماری فولدینگ.
 6. نتیجه ⇐ معماری پیدایش کیهانی.

معماری ارگانیک   

منبع الهام ⇐ تلفیق طبیعت و ساخته دست بشر.

لغات کلیدی :

 1. -حداقل دخالت در محیط طبیعی
 2. -معماری بومی
 3. -رشد
 4. -گسترش از درون به برون
 5. -نمایش ماهیت مصالح
 6. -باغ شهر

ساختمان شاخص :خانه ابشار

معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

  معماری مدرن و های تک

منبع الهام :تکنولوژی

لغات کلیدی :

 1. -عملکرد و کارایی.
 2. -صنعت و ماشین .
 3. -پیش ساختگی.
 4. -استاندارد نمودن .
 5. -توجه به اینده.
 6. علم.
 7. -ریاضی و هندسه .
 8. -تناسب هندسه .
 9. – منطق و خرد.
 10. -هنر انتزاعی.

ساختمان شاخص : ویلا ساووا-مرکز پمپیدو(لوکوربوزیه)

معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

مدرن

 • ایده  کمتر بیشتر است.
 • بیان کننده ایده میس وندرو.
 • نام ساختمان  خانه شیشه ای.
 • معمار ساختمان⇐ فیلیپ جانسون.
 • سال احداث ساختمان⇐ ۱۹۴۹٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

 •  ایده خانه ماشینی است برای زندگی.
 • بیان کننده ایده لوکوربوزیه.
 • نام ساختمانویلا ساووا.
 • معمار ساختمانلوکوربوزیه.
 • سال احداث ساختمان۱۹۲۹-۳۱٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

 • ایدهتزیینات جنایت است.
 • بیان کننده ایدهادونف لوس .
 • نام ساختمانخانه استینر .
 • معمار ساختمانادونف لوس .
 • سال احداث ساختمان۱۹۱۰٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

 • ایده فرم تابع عملکرداست.
 • بیان کننده ایدهلویی سالیوان.
 • نام ساختمانمدرسه باهاس.
 • معمار ساختمانوالتر گروپیوس
 • سال احداث ساختمان۱۹۲۶٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

های تک

 • ایده در عصر مدرن باید در ساختمان های مدرن زندگی کرد.
 • بیان کننده ایدهریچارد راجرز.
 • نام ساختمانمرکز پمپیدو.
 • معمار ساختمانراچرز-پیانو.
 • سال احداث ساختمان۱۹۷۱-۷۷٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

معماری -اکوتک

منبع الهام محیط زیست + تکنولوژی.

لغات کلیدی :

 1. – حفظ محیط زیست .
 2. – تکنولوژی پیشرفته .
 3. – توجه به اینده.
 4. -بازیافت .
 5. -انرژی تجدید شونده
 6. علم .
 7. – سایبرنتیک.

ساختمان شاخص دفاتر درامد داخل سرزمین

 معماری پست مدرن(سفید)

منبع الهام هویت انسانی

لغات کلیدی:

 1.  – فرهنگ.
 2.   – تاریخ .
 3. – سنت.
 4. – کثرت گرایی.
 5. – التقاط   .
 6. – هنر مردمی .
 7. – سبک محلی.

ساختمان شاخص خانه مادر  ونچوری.

معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

پست مدرن

 • ایده کمتر خسته کننده است.
 • بیان کننده ایده رابرت ونچوری.
 • نام ساختمانخانه مادر ونچوری.
 • معمار ساختمانرابرت ونچوری.
 • سال احداث ساختمان۱۹۶۲٫

پست مدرن

 • ایده بیشتر بیشتر است.
 • بیان کننده ایدهچارلز مور.
 • نام اثر میدان ایتالیا.
 • معمار ساختمانچارلز مور.
 • سال احداث ساختمان: ۱۹۷۸-۷۹٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

معماری نئو کلاسیک

منبع الهام  عصر کلاسیک.

لغات کلیدی :

 1. – کمال .
 2. – جاودانگی .
 3. – نظم .
 4. – تناسب .
 5. – همگونی.
 6. – خرد و منطق.
 7. – ریاضی و هندسه.
 8. – هنر والا.

ساختمان شاخصمجموعه کنار رودخانه ریچموند .

نئو کلاسیک

 • ایده روح تمام زمان ها.
 • بیان کننده ایدهراب کریر.
 • نام ساختمانمجموعه مسکونی ریچموند.
 • معمار ساختمانکوینلن تری.سال احداث ساختمان:۱۹۸۴-۹٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

معماری دیکانستراکشن

منبع الهام چند معنایی.

لغات کلیدی:

 1.   – کثرت گرایی.
 2. – اکنونیت .
 3. – ابهام.
 4. – ایهام.
 5. – ضد دو گانگی.
 6. – نسبیت گرایی .
 7. – عدم قطعیت .
 8. -عدم وضوح .
 9. – تزلزل.
 10. – تناقض.

ساختمان شاخصمرکز هنری وبصری و کنسر.

دیکانستراکشن

 • ایده اکنونیت.
 • بیان کننده ایدهپیتر ایزنمن.
 • نام ساختمانمرکز هنری و بصری کسنر.
 • معمار ساختمانپیتر ایزنمن.
 • سال احداث ساختمان۱۹۸۲-۷٫.
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

معماری فولدینگ

منبع الهام چند معنایی.

لغات کلیدی

 1.   – کثرت گرایی.
 2.    – افقی گرایی.
 3.   – ریزوم .
 4. – ضد دوگانگی.
 5. – ضد مرکز گرایی.ب .
 6.   – ضد خرد گرایی.
 7. – ضد فرا روایت .
 8. – انعطاف پذیری.
 9. – انتقال نرم .
 10. – فرم ضعیف.

ساختمان شاخص  مرکز گرد همایی کلمبوس.

فولدینگ

 • ایده  – فرم ضعیف – قابل انعطاف.
 • بیان کننده ایده  پیتر ایزنمن.
 • نام ساختمان  مرکز گرد همایی کلمبوس.
 • معمار ساختمان  پیتر ایزنمن.
 • سال احداث ساختمان  ۱۹۹۰-۹۲٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

معماری پیدایش کیهانی

منبع الهام  علم و فلسفه جدید.

لغات کلیدی :

 1. – توجه به نشانه های کیهانی
 2. – علم پیچیدگی
 3. – خود سازماندهی.
 4. – مشابهت خودی.
 5. –  پرش.
 6. -فراکتال.
 7. – اشفتگی.
 8. – منطق مخدوش.
 9. – عدم قطعیت.
 10. – گسترش غیر خطی.
 11.  – اثرپروانه.

ساختمان شاخص موزه گوگنهایم در بیلبائو.

 پیدایش کیهانی

 • ایده بیشتر متفاوت است.
 • بیان کننده ایده فیلیپ اندرسون.
 • نام ساختمان موزه گوگنهایم.
 • معمار ساختمان فرانک گهری.
 • سال احداث ساختمان ۱۹۹۶٫
معماری معاصرغرب

معماری معاصرغرب

درباره نویسنده

بهناز عزیزی زیباترین معماری من ساختن ذهن و دل خویشتن است...

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

 • سلام ،خوش آمدید , مهمان